ARTICLE
คู่มือจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน : นักสืบกาลเวลา
อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล
หมวด : วัฒนธรรม

คู่มือการจัดกิจกรรม “นักสืบกาลเวลา” เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจอยากจะนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อชุมชนท้องถิ่น คู่มือจะเน้นให้ผู้อ่าน/ ผู้เรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภายใต้กระบวนทัศน์ของวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Citizenship) และด้วยพลังของพลเมืองที่มองเห็นรู้ภูมิของตัวเอง จึงจะนำมาสู่การสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

 

ดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็ม

อ้างอิง :