ANNOUNCEMENT
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียนส่วนกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/10/2016