อดีตคณะกรรมการ ผู้บริหาร

 

pm_01

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
นายวุฒิพันธุ์  วิชัยรัตน์
pm_02 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ ดร.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์
pm_03 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เตช  บุนนาค

 

pm_04

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

 

pm_07

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุชาดา  ยุวบูรณ์

 

pm_06

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์

 

pm_09

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัชวาลย์  ทองดีเลิศ

 

pm_08

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์

 

pm_11

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก

ผู้อำนวยการ

0010 ดร.โสมสุดา  ลียะวณิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
charkorn ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

sugree

รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข

อายุ : 62 ปี

วุฒิการศึกษา :
2528 Doctor of Arts, University of Northern Colorado, USA
2524 Master of Music Education, University of Northern Colorado, USA
2518 การศึกษาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ประวัติการทำงาน :
2518 – 2521 อาจารย์สอนดนตรี วิทยาลัยครูจันทรเกษม
2529 – 2530 อาจารย์สอนดนตรี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2531 – 2536 อาจารย์สอนดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 – 2551 อาจารย์สอนดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
2552 – ปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง

0013

ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา :
2530 Ph.D. (Anthropology), Arizona State University, USA
2521 อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519 อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษานานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีไทย – คติชนวิทยา) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายโชค บูลกุล

Choke-committee

นายโชค บูลกุล

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา :
2535 ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจการเกษตรอุตสาหกรรม The University of Vermont
2553 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประวัติการทำงาน :
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมจิตวิทยา ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
– Clinical Professor หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กรรมการบริษัท เอ็ม-เคลียร์ ไบโอรีซอร์ส จำกัด
– กรรมการบริษัท บิซคิด จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

0006

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา :
2543 Doctor of Technical Science (Computer Science), Asian Institute of Technology (AIT)
2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University)
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UNINET)

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

0004

นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา :
2526 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
2522 – 2526 นักเขียนประจำนิตยสารสมรภูมิ
2525 – 2528 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเกริก
2525 – 2527 นักวิจัยผู้ช่วย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2528 – 2533 อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
ฯลฯ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิชาการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
2540 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษโครงการพิเศษหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
2536 – ปัจจุบัน กรรมการกิตติมศักดิ์มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
2546 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร
2551 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิแรงงานสมศักดิ์ โกศัยสุข

รศ.สุรพล นาถะพินธุ

0007

รศ.สุรพล นาถะพินธุ

อายุ :58 ปี

วุฒิการศึกษา :
MS. (Anthropology) University of Pennsylvania, USA
ศศบ. (โบราณคดี) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน :
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 – 2545 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี
2545 – 2547 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะโบราณคดี
2547 – 2551 คณบดี คณะโบราณคดี

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
ข้าราชการบำนาญ